Hopp til innhold

Luft/Vann varmepumpe

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen.
En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset. En varmepumpe bruker derfor mindre energi til å produsere samme mengde varme som en vanlig elektrisk ovn.

Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. En luft/vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. En avtrekksvarmepumpe henter varme fra avtrekksluften før den ventileres ut. Denne varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system. Fordelen med vannbåren varme er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde.


Luft/vann-­varmepumpe er best egnet for deg som:

• Bor i bolig med vannbåren varmefordeling i huset. Hvis ikke må du ta høyde for å investere i et vannbåret varmesystem i tillegg.
• Har et totalt energiforbruk over 25.000 kWh per år.
• Bor i områder med milde vintre eller har lang fyringssesong.
• Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.
• Har stort forbruk av tappevann.

Plassering

Luft/vann-varmepumpen består av en innedel tilknyttet varmtvannsbereder og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel, men kan om ønskelig monteres på ulike sider av huset.

Innedelen

Innedelen plasseres ved fordelingsstokk (et rør som samler vannstrømmer fra mindre rør) til gulvvarme, i fyrrom eller ved varmtvannsbereder.

Utedelen

Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager noe vibrasjonsstøy. Vi anbefaler derfor at den ikke festes til husets kledning, men at den monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren. Sjekk snødybden. Sørg også for god drenering vekk fra huset fordi det skilles ut en del vann ved avriming av utedelen. Utedelen bør være skjermet mot nedbør og vind med for eksempel overbygg.

Varmepumper skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i Byggeforskriften. Her er det satt ulike krav for dag, kveld og natt. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten er det nattkravet som er retningsgivende. Gjeldende nattkrav er 35 decibel utendørs. Hvis plasseringen er nær soveromsvindu anbefaler vi ikke over 30 decibel. Innendørs stilles det ikke krav i forskriftene, men vi anbefaler å kontrollere støynivået, særlig hvis den skal plasseres nær et oppholdsområde.

Fordeler og ulemper

Fordeler

Ulemper

Lønnsomhet

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Prisen på luft/vann-varmepumpe inkludert installasjon kan variere mye. Gode luft/vann-varmepumper koster normalt 60.000-100.000 kroner. Montering kommer i tillegg. Levetiden er opptil 15 år.

I dette eksemplet dekker varmepumpen 75 % av det totale oppvarmingsbehovet. Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2.7.

Ved strømpris på 1 kr/kWh.

Verdt å vite

Moderne varmepumper benytter "inverter-teknologi", dvs. trinnløs regulering av kompressoren. Dette reduserer slitasjen og bedrer virkningsgraden. Inverter-teknologien har vært i sterk utvikling og varmefaktoren varierer noe mellom de forskjellige produsentene. Det er derfor viktig å sjekke varmefaktoren ved ulike utetemperaturer og ved ulik ytelse av varmepumpen.

Det mest vanlige kjølemediet i luft/vann-varmepumper i dag betegnes R-410A. R-407 C og R-404A benyttes også.

Ved avriming utfelles vann som vanligvis samles i en dryppanne i bunnen av utedelen og dreneres vekk. Pumpen må være tilpasset norsk vinter slik at vannet ikke fryser. Enkelte varmepumper slås automatisk av ved -15 °C til -20 °C.

Varmefaktor (COP, Co efficient of Performance)

Kjølemedium:­

Væske som lett fordamper. Ved å veksle mellom gass og flytende form, kan den oppta og avgi varme. Godkjente kjølemedier skader ikke ozonlaget dersom de lekker ut, og er heller ikke giftige eller brennbare. De kan likevel gi kraftige frostskader eller skade øynene dersom man får dem på seg.

Hovedkravet som stilles til nye boliger i teknisk forskrift av 2007 er at omtrent halvparten av energi behovet til oppvarming av vann og bolig skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn strøm og olje/gass. En luft/ vann-varmepumpe kan bidra til at kravet oppfylles.

Huskeliste når du skal kjøpe

Share on Facebook